Kwaliteitsborging

Accreditatie via kwaliteitsdomeinen
Na het behalen van diploma’s dienen medisch pedicures nog een vastgesteld aantal accreditatiepunten per kwalificatie te behalen. Dit systeem is gebaseerd op een accreditatieformat dat voor een periode van 3 jaar wordt vastgesteld om ingeschreven te kunnen blijven in het Kwaliteitsregister Pedicures. Binnen dit kwaliteitsregister wordt onderscheidt gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen, te weten:

  • Voetzorg: vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, activiteiten die bijdragen aan de competenties uit het beroepscompetentieprofiel medisch pedicure, of ondersteunend aan de werkzaamheden van de medisch pedicure en past binnen het profiel van het beroep en de praktijk (minimaal 3 activiteiten)
  • Omgevingsbewust handelen: activiteiten die bijdragen aan de relatie met en verbetering van de omgeving van de medisch pedicure, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, zowel op individueel-, praktijk- en brancheniveau
  • Reflectie: activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele- en collectieve groei en ontplooiing van de medisch pedicure en/of de branche
  • Ondernemerschap: activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van de professionele bedrijfsvoering

Verdeeld over deze 4 kwaliteitsdomeinen volg ik elke 3 jaar cursussen die binnen deze domeinen vallen, teneinde mijn vakkennis als medisch pedicure te (blijven) borgen.

Registers en brancheorganisatie
Brancheorganisatie ProVoet
ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van haar leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.
Lees verder www.provoet.nl.

ProVoet Lidnummer: 17432

Kwaliteits Register Pedicures (KRP)
Het Kwaliteitsregister voor de Pedicure (KRP) is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem. De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Dit systeem vormt een gedegen kwaliteitsbewaking binnen de beroepsgroep.

KRP Lidnummer:  17432

AGB-register
Bijna alle zorgaanbieders in Nederland beschikken over een AGB-registratie. Bij elke AGB-registratie hoort een eigen unieke AGB-code. In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten.
Vektis beheert het AGB-register.

AGB code:  96096047

Wkkgz
Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wet volledig van kracht. De wet geldt voor alle zorgaanbieders.

Wat is het doel van de Wkkgz?
De Wkkgz gaat over het aanbieden van goede zorg en de behandeling van klachten en geschillen. Doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met als uiteindelijk resultaat: verbetering van de kwaliteit van de zorg, door van klachten te leren.

Wat betekent dit voor mij als (medisch) pedicure?
Ik noem, zonder hierbij volledig te zijn, enkele aandachtspunten:

  • bieden van goede zorg
  • verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op verzoek
  • op verzoek cliënten informeren over de rechten die uit deze wet voortvloeien
  • aangesloten zijn bij een erkende Geschillenregeling/Commissie

Voor meer informatie over de wet Wkkgz, bekijk de website van Rijksoverheid.

De Geschillencommissie
De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afhandeling van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale- en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Indien u als consument niet tevreden bent over een behandeling van uw voeten of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct met mij als behandelaar te bespreken.

Uw klacht wordt altijd serieus genomen en samen proberen we het op te lossen. Als u er toch niet samen met mij uitkomt, dan is het goed om te weten dat ik door mijn ProVoet-lidmaatschap automatisch aangesloten ben bij de Geschillencommissie.